top of page

RakuDoko-Map

RakuDoko-Map

โดยหลักการพื้นฐาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน    ทีมช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุด   จะถูกส่งไปถึงคุณในทันที

ปัญหาและที่มา

ระบบระบุตำแหน่งที่ดี  จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Wait_01.PNG

ปัญหาการรอทีมบริการลูกค้า

เมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจากลูกค้า  ซึ่งโดยปกติแล้วจัดเป็นงานที่อยู่นอกเหนือจากกำหนดการหรือแผนงานที่ได้วางไว้  กรณีเหล่านี้ทีมสนับสนุนจะใช้เวลาในการตอบสนองมากขึ้นเป็นสองเท่าของงานสนับสนุนแบบปกติเลยทีเดียว

CurrentLocation_01.PNG

ไม่สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้

โดยปกติแล้วพนักงานปฏิงานนอกสถานที่หรือทีมงานที่พร้อมสำหรับงานช่วยเหลือในทันทีนั้นยากที่จะระบุตำแหน่งได้ ทำให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่สุดอาจไม่ได้รับการจ่ายงานให้ไปช่วยเหลือลูกค้ากรณีฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ShareCurrentLocation_01.PNG

ระบบที่สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ทันที

ด้วยระบบการระบุตำแหน่งของทีมช่วยเหลือหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าบนแผนที่  เจ้าหน้าที่ Call Center จะสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบ้นของทีมสนับสนุนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  และทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือ ตรงตามเวลาปกติที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

รายละเอียดเบื้องต้น

RakuDoko02.JPG

"ระบบที่สามารถ บอกตำแหน่ง ของคุณ บนแผนที่ ได้ อย่างง่ายดาย"

Concept: Simple, Ready, Small

ง่ายดาย 

ระบบที่พัฒนาให้ต้องการเงื่อนไขในการทำงานให้น้อยที่สุด เพื่อให้เข้าใจและใช้งานง่ายที่สุด

มีความพร้อม 

ใช้งานด้วยระบบ Smart Phone (มีระบบ GPS ในตัว) ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่)

งานระดับเล็ก 

ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้งานด้วยหน่วยงานขนาดเล็ก  สามารถปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์

→Improve Customer Service (ปรับปรุงการบริการลูกค้า)

→Optimize maintenance work (รักษาและเพิ่มระดับทักษะการทำงาน)

→Automatically create daily report (จัดทำรายงานประจำวันอัตโนมัติ)

กลไกการทำงาน

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

More information about RakuDoko-Map, Please contact us.

bottom of page