top of page

การนำไปประยุกต์ใช้

งานปกครองท้องถิ่น/เทศบาล

ระบบ GIS แบบบูรณาการ, ระบบการจัดการสวนสาธารณะ, ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร, ระบบการจัดการน้ำและน้ำเสีย, ระบบการจัดการสถานที่รวบรวมขยะ ฯลฯ

งานสาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้า  ระบบก๊าซ  ระบบสื่อสาร   การจัดการสาธารณูปโภค  ระบบการจัดการไฟถนน

การแพทย์

ระบบดูแลสุขภาพที่บ้าน, การจัดการกระจายตัวของโรค, การจัดการการให้บริการทางการแพทย์

ระบบจัดการงาน

การจัดการเกษตร  การจัดการสหภาพแรงงาน

งานบริการ

ระบบสนับสนุนการจัดส่งหนังสือพิมพ์, การสนับสนุนการจัดส่ง, ระบบช่วยเหลือการจัดส่งรถยนต์, ระบบจัดการกลุ่มผู้สนับสนุน(การเลือกตั้ง), การจัดการอสังหาริมทรัพย์, การสนับสนุนการบำรุงรักษาอาคาร, ข้อมูลการท่องเที่ยว

การเงิน

พื้นทีให้บริการของธนาคาร  การประกันภัย  การจัดการลูกค้า  การสนับสนุนการขายปลีกของเครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ

อื่นๆ

ระบบการจัดการยานพาหนะ (GPS Corporation)

bottom of page